Jirango Integritetspolicy & Allmänna Villkor

1. Inledning

Dessa villkor gäller för web.jirango.com. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Inadra AB med organisationsnummer 559203-5975. Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt: Maila support@inadra.se för uppsägning av personuppgifter via en blankett. Nedan angivna villkor kan komma att ändras. 

2. Syfte med webbplatsen

Syftet med webbplatsen är att tillhandahålla information och bidra med support till kunder och besökare.

3. Egendomsrätt till webbplatsen

Webbplatsen ägs samt hanteras av Inadra AB i egenskap av juridisk person med säte i Stockholm. 

4. Användarvillkor

Webbplatsen och dess innehåll är tillgängligt för alla personer över 18 år som lagligt kan ingå avtal. Material från webbplatsen får laddas ned men endast användas för eget privat bruk.

5. Immaterialrätt

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distributera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material. 

6. Bakgrund integritetspolicy

Denna integritetspolicy (“Policyn”) anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på Inadra AB(s) webbplats (web.jirango.com). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsen användare har kontroll över hantering av sinda personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor. Policyn anger även hur kakor hanteras på webbplatsen. Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen. Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

7. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen. 

8. Definition av personuppgifter

Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indireka personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.

9. Samtycke

a) Inhämta samtycke

Vi inhämtar samtycke genom att användarna godkänner villkoren vid respektive upptagande av personuppgifter, exempelvis vid nyhetsbrevsregistrering eller ifyllande av kontaktformulär. 

b) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs genom att kontakta support@inadra.se.

c) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e-post som skickas till support@inadra.se.

10. Behandling av personuppgifter

a) Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter kan samlas in på webbplatsen och behandlas av oss: Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, företag, organisation.

b) Anledning till behandling av personuppgifter

Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften: Personuppgifterna hanteras i samband med registrering av nyhetsbrev, ifyllnad av kontaktformulär och vid användning av webbplatsen. 

c) Personuppgifterna delas med

Personuppgifterna kommer att hållas inom företaget och således inte lämnas ut till tredje part.

d) Period som personuppgifter sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet. Personuppgifter kommer som längst sparas i max ett år, förutom email som kan sparas längre i syfte för att skicka ut nyhetsbrev. När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt behandling av personuppgifter. 

11. Säkerhet och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt. Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsmyndigheten att rapporteras. 

12. Kakor

Webbplatsen använder sig av kakor. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsare är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Användaren måste aktivt acceptera att ta emot kakor. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på web.jirango.com. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

13. Användarnas rättigheter

Användarna kan alltid vända sig till företaget för att få all personlig information företaget erhåller om användaren. 

Vi kan undanhålla den personliga information som användaren begär enligt vad som tillåts enligt lag. 

Användaren kan när som helst be företaget att inte behandla hens personliga information för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer användaren samtidigt som godkännande av integritetspolicyn att acceptera företagets användning av hens personliga information för marknadsföringsändamål. 

14. Ändringar i policyn

Den här policyn publicerades den 22 oktober 2021. Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.

15. Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post som skickas till support@inadra.se. Svarstid för e-post är cirka 3-5 arbetsdagar.